DŮM KULTURY KORUNA

Hálkova 105, 508 01 Hořice

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2016

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti organizace

1/ Výroční zpráva o činnosti organizace

a/ Základní údaje o organizaci

b/ Přehled o činnosti a návštěvnosti

c/ Festivaly a přehlídky

d/ Soubory a spolky

e/ Propagace

f/ Péče o svěřený majetek

g/ Ekonomika provozu v roce 2016

h/ Pracovníci

i/ Rozvoj činnosti

2/ Přílohy

a/ Výsledovka za rok 2016

b/ Rozvaha za rok 2016

c/ Fotodokumentace

1/ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

a/ Základní údaje o organizaci

Dům kultury Koruna je příspěvková organizace zřizovaná městem. Jako statutární orgán byl jmenován Tibor Gál. Hlavní účel a předmět činnosti organizace: Zajišťování kulturního a společenského poslání města a plnění funkce kulturně - výchovného zařízení. V této oblasti zajišťuje hlavně pořádání divadelních představení, koncertů a zábavných pořadů, pořadů pro mládež, kurzů tance a dalších společenských akcí.

Organizace hospodaří ve dvou provozech, a to v budově DK Koruna a v sále hořické radnice. Ve správě DK Koruna je také zkušebna Hudebního spolku Dalibor v budově č.p. 226 na Náměstí Jiřího z Poděbrad.

b/ Přehled o činnosti a návštěvnosti

Dům kultury koruna uspořádal v roce 2016 celkem 77 akcí, ostatní byly akce

jiných pořadatelů. V tradiční programové nabídce DK Koruna se objevily i pořady nové, a to

hudebně zábavný večer hořických uměleckých souborů Spolkový večer , taneční soutěž O- hořickou trubičku, činnost zahájil Jazzový klub.

 

druh akce

 

počet akcí

za rok

návštěvnost

průměr

na 1 akci

divadla

9

2364

263

 

koncerty

10

1189

119

 

divadla pro děti

12

615

51

 

rockové koncerty

3

369

123

 

estrády

2

237

119

 

taneční lekce + věneček

20

3323

166

 

pořady pro školy

9

1373

152

 

koncerty – Smetanovy sady

6 *

720

120

 

koncerty – kostel/synagoga

5 *

600

120

 

kulturní akce v DKK - jiní pořadatelé

20 *

4400

220

 

akce v sále radnice – jiní pořadatelé

56 *

2800

50

 

plesy

8 *

2400

300

 

komerční akce v DKK

44 *

6600

150

 

zkoušky souborů při DKK

211 *

4220

20

 

 

celkem

 

415

 

31210

 

75

 

* akce jiných pořadatelů (pronájmy), zkoušky souborů a akce DKK bez pevného vstupného

Radniční sál

Radniční sál je atraktivním místem pro pořádání koncertů, divadelních představení, vystoupení žáků ZUŠ, zkoušek souborů a slavnostních obřadů, ale také vyhledávaným prostorem pro pořádání nejrůznějších zasedání a školení.

V roce 2016 zde proběhlo celkem 70 akcí.

Technické a organizační zajištění všech akcí (mimo některých akcí MěÚ) prováděli pracovníci DKK.

c/ Festivaly a přehlídky

Dům kultury Koruna uspořádal v roce 2016 již tradiční festivaly HOŘICKÝ DIVADELNÍ APRÍL, HOŘICKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI a mezinárodní jazzový festival HOŘICE JAZZ

NIGHTS. Festivaly patří mezi stěžejní akce v kulturní nabídce města a doplňují standardní kulturní program, který DK Koruna zajišťuje v rámci svého poslání. Na financování festivalů se značnou měrou podílely i prostředky, které jsme získali z grantů Královéhradeckého kraje, Města Hořice a od sponzorů.

Hořické hudební slavnosti (25.ročník)

Základem programu festivalu byly opět koncerty místních hudebních souborů a spolků, pro které je festival příležitostí představit svoji práci hořické veřejnosti. Koncerty proběhly ve Smetanových sadech, v židovské synagoze a v radničním sále.

Divadelní Apríl - přehlídka divadel (nejen) pro děti (15.ročník)

V rámci přehlídky byla sehrána 4 představení v loutkové scéně DK Koruna a v radničním sále.

Hořice JazzNights (22.ročník)

V roce 2016 proběhlo v rámci festivalu Hořice JazzNights 13 hudebních vystoupení, díky nimž se tento ročník stal svým rozsahem největším v jeho celé 22.leté historii. V průběhu let si festival získal mimořádnou přízeň nejen návštěvníků, ale také účinkujících. Trvale patří mezi prestižní kulturní akce pořádané v našem kraji.

d/ Soubory a spolky

DK Koruna podporuje kulturní spolkovou činnost formou zřizovatelské služby pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Jedná se o Hudební spolek Dalibor, pěvecký sbor Bona Vita, pěvecký sbor Ratibor, Hořický komorní orchestr, Divadelní soubor J.K.Tyl a loutkářský soubor Zvonek. Všem souborům jsou dle možností poskytovány základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, odborné vedení, účetnictví, agenturní činnost, propagace, organizace koncertů a představení ...). Bohatá činnost souborů a spolků významně přispívá k programové nabídce DKK a výrazně napomáhá kulturnímu povědomí obyvatel města. Většina souborů účinkuje i v širokém okolí a propaguje tak město Hořice jako kulturní centrum regionu. Soubory v roce 2016 zrealizovali celkem 48 vystoupení !

e/ Propagace

DK Koruna propaguje svoji činnost formou měsíčních programů, zveřejňovaných na plakátovacích plochách v Hořicích a širokém okolí. Každý pořad je pak propagován na samostatných plakátech na vlastních plakátovacích plochách.

Důležitou součástí propagace je Hořický kulturní zpravodaj s úplným a komentovaným programem DKK, který vydáváme ve spolupráci s Městským muzeem. Zpravodaj je poskytován zdarma v Městském informačním centru, v cestovních kancelářích a vybraných prodejnách. Poštou je distribuován v hořickém regionu. DK Koruna má vlastní webové stránky www.dum-kultury-koruna.cz , kde jsou veškeré aktuální informace o činnosti

organizace, v roce 2016 otevřel i stránky na soc. síti Facebook. Festival JazzNights má samostatné stránky www.jazznights.cz

f/ Péče o svěřený majetek

Mimo běžné údržby budov a zařízení a provádění předepsaných revizí se jednalo především o zakoupení 50 nových křesel do lóží sálu DKK, opravy sedaček v předlóží sálu, pro další provoz divadla nezbytné výměny zvukového a světelného mixážního pultu, vymalování zkušebny na Náměšstí Jiřího z Poděbrad č. 226.

Svépomocí bylo zrenovováno např. dřevěné obložení ve vestibulu DK Koruna a také bezbariérové WC pro handicapované návštěvníky kulturních podniků.

g/ Ekonomika provozu v roce 2016

Vybrané hlavní ukazatele :

počet stálých zaměstnanců : 4

počet zaměstnanců – dohody: 7

výnosy celkem : 4 213 331,-

náklady celkem : 4 173 842,-

dotace zřizovatele na provoz : 2 000 000,-

výsledek hospodaření: 39 489,-

finanční soběstačnost: 52 %

h/ Pracovníci

Dům kultury Koruna zaměstnával v roce 2016 4 pracovníky (ředitel, programový pracovník, ekonomka a uklízečka). Dalších 7 pracovníků bylo zaměstnáno na dohody. Zajišťovali služby pořadatelské, pokladní, uvaděčské, vedení spolků, osvětlení a ozvučení, služby v sále radnice, ve Smetanových sadech, v kostele atd.

i/ Rozvoj činnosti DKK

a výhled nezbytných investičních nákladů

Dům kultury Koruna

Pro zajištění technické způsobilosti objektu DKK a jeho prostor je výhledově třeba mimo základní údržby počítat s následujícími většími investicemi :

- nová okna v celém objektu DK Koruna

- výměna křesel pro diváky v celém objektu

- výměna parket ve velkém sále DK

- výměna plynových kotlů v kotelně v administrativní budově, kterým bude končit životnost

Sál radnice

Sál je po celkové rekonstrukci. Je využíván pro nejrůznější akce DK Koruna a dalších pořadatelů. Jeho vybavení je zánovní a splňuje veškeré technické požadavky.

 

V Hořicích 10.2.2017 Tibor Gál