DŮM KULTURY KORUNA

Hálkova 105, 508 01 Hořice

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

za rok 2017

 

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti organizace

 

1/ Výroční zpráva o činnosti organizace

 

a/ Základní údaje o organizaci

b/ Přehled o činnosti a návštěvnosti

c/ Festivaly a přehlídky

d/ Soubory a spolky

e/ Propagace

f/ Péče o svěřený majetek

g/ Ekonomika provozu v roce 2017

h/ Pracovníci

i/ Rozvoj činnosti

 

2/ Přílohy

 

a/ Výsledovka za rok 2017

b/ Rozvaha za rok 2017

c/ Fotodokumentace

 

 

1/ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

 

a/ Základní údaje o organizaci

Dům kultury Koruna je příspěvkovou organizací zřizovanou městem. Statutárním orgánem byl jmenován Tibor Gál. Organizaci byl vymezen hlavní účel a předmět činnosti: Zajišťování kulturního a společenského poslání města a plnění funkce kulturně - výchovného zařízení. V této oblasti zajišťuje hlavně pořádání divadelních představení, koncertů a zábavných pořadů, filmových představení, pořadů pro mládež, kurzů tance a dalších společenských akcí.

Organizace hospodařila ve dvou provozech. Jedná se o budovu DK Koruna a sál hořické radnice. Ve správě DK Koruna je také zkušebna Hudebního spolku Dalibor v budově

č.p. 226 na Náměstí Jiřího z Poděbrad.

 

b/ Přehled o činnosti a návštěvnosti

 

Dům kultury koruna uspořádal v roce 2017 celkem 79 akcí, ostatní byly akce

jiných pořadatelů. Vedle tradiční programové nabídky DK Koruna pokračovaly pořady zahájené v loňském roce (např. Spolkový večer a koncerty Jazzového klubu), DKK uspořádal i novou letní akci, Malý zámecký festiválek, v prostorách Hořického zámku.

 

 

Druh akce počet akcí návštěvnost průměr na 1 akci
divadla 10 2 604 260
koncerty 12 969 81
divadla pro děti 16 880 55
rockové koncerty 5 508 102
estrády 1 47 47
taneční lekce 13 3 699 284
pořady pro školy 11 1 230 112
koncerty - Smetanovy sady 6 600           * 100                 *
koncerty - kostel / synagoga 5 500           * 100                 *
kulturní akce v DKK - jiní pořadatelé 27 5 400        * 200                 *
akce v sále radnice - jiní pořadatelé 52 2 600        * 50                   *
plesy 10 3 000        * 300                 *
komerční akce v DKK 35 7 000        * 200                 *
zkoušky souborů v DKK 269 5 380        * 20                   *
       
celkem 472 34 417 73

* akce jiných pořadatelů (pronájmy), zkoušky souborů a akce DKK bez pevného vstupného

 

Radniční sál

V roce 2017 zde proběhlo 65 akcí. Jednalo se o koncerty, vystoupení ZUŠ, divadla, zkoušky souborů, schůze, školení a slavnostní obřady. Technické a organizační zajištění všech akcí (mimo některých akcí MěÚ) prováděli pracovníci DKK.

 

c/ Festivaly a přehlídky

 

Dům kultury Koruna uspořádal v roce 2017 již tradiční festivaly HOŘICKÝ DIVADELNÍ APRÍL (16.ročník) , HOŘICKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI (24. ročník) a mezinárodní jazzový festival JAZZ NIGHTS (23. ročník) . Festivaly mají již pevné místo v kulturní nabídce města a doplňují standardní kulturní program, který DK Koruna zajišťuje v rámci svého poslání. Na financování festivalů se značnou měrou podílely i prostředky, které jsme získali z grantů Královéhradeckého kraje, Města Hořice a od sponzorů.

 

d/ Soubory a spolky

 

DK Koruna podporuje kulturní spolkovou činnost formou zřizovatelské služby pro soubory, které nemají právní subjektivitu. Jedná se o Hudební spolek Dalibor, pěvecký sbor Bona Vita, pěvecký sbor Ratibor, Hořický komorní orchestr, Divadelní soubor J.K.Tyl a loutkářský soubor Zvonek. Všem souborům jsou dle možností poskytovány základní podmínky pro činnost (zkušební prostory, vybavení, odborné vedení, účetnictví, agenturní činnost, propagace, organizace koncertů a představení ...). I v roce 2017 byly soubory velmi aktivní a zrealizovaly celkem 46 vystoupení.

 

e/ Propagace

 

DK Koruna propaguje svoji činnost formou měsíčních programů, zveřejňovaných na plakátovacích plochách v Hořicích a širokém okolí. Měsíční programy DKK jsou také pravidelnou součástí kulturní rubriky HON. Každý pořad je pak propagován na samostatných plakátech na vlastních plakátovacích plochách.

Důležitou součástí propagace je Hořický kulturní zpravodaj, který v roce 2017 prošel grafickou úpravou a od září je vydáván opět s barevnou obálkou a jsou v něm zveřejňovány i příspěvky městské knihovny, městského muzea a galerie plastik. Zpravodaj je poskytován zdarma v Městském informačním centru, v cestovních kancelářích a vybraných prodejnách. Poštou je distribuován v hořickém regionu. DK Koruna má vlastní webové stránky www.dum-kultury-koruna.cz , kde jsou veškeré aktuální informace o činnosti organizace. Festival JazzNights má samostatné stránky www.jazznights.cz

 

f/ Péče o svěřený majetek

 

Mimo běžné údržby budov a zařízení a provádění předepsaných revizí se jednalo především o dokončení modernizace zvukového a světelného zařízení, vymalování horního a dolního přísálí, instalace LED osvětlení na dolním přísálí, vybudování střešní lávky u komínů administrativní budovy.

 

g/ Ekonomika provozu v roce 2014

 

Vybrané hlavní ukazatele :

 

počet stálých zaměstnanců : 4

počet zaměstnanců – dohody: 8

výnosy celkem : 4 381 260,-

náklady celkem : 4 421 848,-

dotace zřizovatele na provoz : 2 355 000,-

výsledek hospodaření: -40 588,-

 

h/ Pracovníci

Dům kultury Koruna zaměstnával 4 stálé pracovníky (ředitel, programový pracovník, ekonom a uklízečka). Dalších 8 pracovníků bylo zaměstnáno na dohody. Zajišťovali pořadatelské a hasičské služby, pokladny, vedení spolků, uvaděče, osvětlení a ozvučení, služby v sále radnice, ve Smetanových sadech, v kostele atd.

 

i/ Rozvoj činnosti DKK

a výhled nezbytných investičních nákladů

 

Dům kultury Koruna

Pro zajištění technické způsobilosti objektu DKK a jeho prostor je výhledově třeba mimo základní údržby počítat s následujícími většími investicemi :

 

- nová okna v celém objektu DK Koruna

- výměna křesel pro diváky v celém objektu

- výměna parket ve velkém sále DK

- výměna plynových kotlů v kotelně v administrativní budově, kterým bude končit životnost

 

Sál radnice

Sál je po celkové rekonstrukci. Je využíván pro nejrůznější akce DK Koruna a dalších pořadatelů. Jeho vybavení splňuje veškeré technické požadavky pořadatelů akcí.

 

 

 

 

 

V Hořicích 5.4.2018 Tibor Gál