Dům kultury Koruna

Hálkova 105
Hořice
50801

Stránka č. 1 z 2

 

 

Úřední deska

 

DŮM KULTURY KORUNA

 

vypisuje

 

ZÁMĚR

 

na

 

PRONÁJEM RESTAURACE KORUNA

 

 

Předmět pronájmu:

1) Prostory restaurace Koruna v budově DK Koruna, Hálkova 105, 508 01 Hořice: kavárna, restaurace, salónek, kuchyně, sklad, umývárna nádobí, chodby, záchody, sklep, zázemí bufetu v sále a přípravna zeleniny o celkové výměře 275 m2 a inventář v majetku DK.

 

Podmínky pronájmu:

1) Zájemce připojí k žádosti kopii živnostenského listu, reference o své předchozí praxi v oboru, podnikatelský záměr a uvede nabízenou výši nájemného.

2) Nájemce bude v pronajatých prostorách provozovat svým jménem a na svůj účet pohostinství a poskytovat služby veřejného stravování způsobem a v rozsahu svého oprávnění dle registrace a v souladu se závazky, které na sebe přijímá nájemní smlouvou.

3) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne podpisu s oboustrannou výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi.

4) Za užívání pronajatých prostor a inventáře DK Koruna se nájemce zavazuje platit pronajímateli nájemné minimálně ve výši 120000,- Kč ročně. Nájemné je splatné v měsíčních splátkách, splatných vždy do 10. dne příslušného měsíce.

5) Za dodanou tepelnou energii (plyn) bude nájemce platit pronajímateli čtvrtletně dle spotřeby na plynoměrech a dle platných cen v příslušném období. Úhrada bude prováděna na základě faktury vystavené pronajímatelem.

6) Spotřebovanou elektrickou energii bude nájemce hradit přímo dodavateli elektřiny na základě smlouvy s ním uzavřené.

7) Vodné a stočné uhradí na základě faktury DK Koruna, vystavené na základě propočtu (odečtení spotřeby bytu domovníka a kanceláří) vždy po obdržení faktury od VAK Jičín z příslušného vodoměru.

8) Nájemce se zavazuje pečovat o svěřený majetek a provádět na svůj náklad základní údržbu a úpravy nutné pro provoz restaurace s ohledem na platné hygienické, požární a bezpečnostní předpisy. Bude za pronajímatele plnit zákonné povinnosti k čištění a udržování přilehlé části veřejného chodníku, odklízení sněhu a posypu v zimním období.

9) Celková společenská úroveň restaurace musí odpovídat požadavkům návštěvníků kulturních akcí, pořádaných v DK Koruna. Provozní doba restaurace bude přizpůsobena provozu DKK tak, aby byla zajištěna možnost občerstvení pro účastníky kulturních akcí a účinkující. Na základě měsíčních plánů DKK je provozovatel povinen komplexně zajistit požadované občerstvení v dalších prostorách DK Koruna (sál), které nejsou předmětem pronájmu, při tanečních kurzech, plesech a dalších akcích, kde je tato činnost od pořadatele akce požadována. Podmínky a rozsah služeb budou vždy dohodnuty s pracovníkem DK Koruna nebo se zástupcem pořadatele akce.

 

Stránka č. 2 z 2

 

 

10) Nájemce může nebytový prostor nebo jeho část pronajmout na dobu určitou další osobě pouze se souhlasem pronajímatele.

11) Změny podmínek, za kterých se smlouva uzavírá, mohou být provedeny pouze písemným dodatkem k nájemní smlouvě.

12) Po ukončení nájemního vztahu je nájemce povinen předat vyklízené nebytové prostory a pronajatý inventář ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení.

13) Věci neupravené touto nájemní smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Občanský zákoník.

 

 

Kritéria při hodnocení došlých žádostí:

1) Osobní pohovor se zájemci

2) Nabízená výše nájemného (minimální cena 120.000,- Kč/rok)

3) Doložené a ověřené výsledky předchozí činnosti v oboru

4) Podnikatelský záměr

 

Zájemci o pronájem mohou zaslat kompletní žádost doporučeně poštou na adresu:

 

Dům kultury Koruna

Hálkova 105

508 01 Hořice

 

do 20.09.2019

 

 

Nabídky označte textem „Pronájem – Restaurace Koruna“.

Bližší informace podá ředitel DK Koruna Tibor Gál (tel. 493623624)

 

 

O nájemci rozhodne Rada města Hořice na doporučení ředitele DK Koruna Hořice.

Restauraci bude možné předat po dohodě s novým nájemcem do užívání v předpokládaném termínu pronájmu od 01.10.2019.

 

 

 

V Hořicích

 

 

 

Tibor Gál

ředitel DK Koruna